Thước đo duy nhất và chính xác giá trị sự sống chính là tình yêu quý sự sống