THÔNG BÁO CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN – NĂM A 25.10.2020