THÔNG BÁO CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN NĂM A 26/01/2020