“Thiên đàng bé nhỏ” của Domitilla và Daniele ở châu Phi