Thánh Lễ Tại gia Cầu cho Linh hồn Ông Hieronimo Nguyễn Hiền