Tám mối phúc là thuốc giải chống hạnh phúc ích kỷ, là men của hạnh phúc đích thực