Tại sao người Công Giáo xưng tội với một linh mục thay vì trực tiếp với Thiên Chúa.