Suy tư mục vụ năm MVGĐ 11.2018: Sẵn sàng yêu thương đón nhận con cái