Sứ điệp ĐTC nhân Ngày Thế giới các bệnh nhân 11-2-2019