St. VINCENTE PHẠM HIẾU LIÊM, Linh mục – Tử đạo – OP (1732 – 1773)