Phụng vụ Thánh Thể – Thứ Năm tuần I Mùa Vọng 07/12/2017.