Phụng vụ Thánh lễ – Thứ Sáu Tuần XXXI Mùa Thường Niên Năm chẵn 09/11/2018.