Phụng vụ Thánh Lễ – Thứ Sáu tuần 1 Mùa Vọng 08/12/2017.