Phụng vụ Thánh Lễ – Thứ sáu. SUY TÔN THÁNH GIÁ. Lễ kính 14/9/2018.