Phụng vụ Thánh Lễ – Thứ năm tuần I mùa chay 22/2/2018. LẬP TÔNG TOÀ THÁNH PHÊRÔ. Lễ kính.