Phụng Vụ Thánh lễ – Thứ năm. Thánh Gioan Kim Khẩu, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh 13/9/2018.