Phụng Vụ Thánh lễ – Thứ hai tuần 7 TN. Đức Maria là Mẹ Giáo Hội. Lễ Nhớ 21/5/2018