Phụng Vụ Thánh lễ – Thứ hai. Thánh Bênađô, viện phụ, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.20/8/2018