Phụng vụ Thánh lễ – Thứ bảy. Đức Mẹ sầu bi. Lễ nhớ.15/9/2018.