Phụng vụ Thánh Lễ – Thánh An-rê Trần An Dũng Lạc và các bạn, tử đạo 24/12/2018.