Phụ nữ, sức mạnh của chuyển động và thay đổi trong Giáo hội