Những thực phẩm cần tránh xa, “chết” cũng không được ăn