Những đòi hỏi thiết yếu để trở thành môn đệ trưởng thành