[Nhân Đức trong Gia Đình] Khẳng định mình như thế nào là hợp lý?