Nhà thờ Thánh Gia ở Barcelona có giấy phép sau 137 năm khởi công