Ngoại tình, khiêu dâm… Làm thế nào Chúa có thể chữa được các nọc độc của tâm hồn con người?