Ngày 7 tháng 12 THÁNH AM-RÔ-XI-Ô (AMBRÔSIÔ MILANÔ ) Giám Mục Tiến Sĩ