Ngày 6 tháng 2 THÁNH PHAO-LÔ MI-KI . Và các bạn tử đạo