Ngày 4 tháng 7 THÁNH GIU-SE NGUYỄN ĐÌNH UYỂN Thầy Giảng Tử Đạo