Ngày 28 tháng 1 THÁNH TÔ MA A QUI NÔ Linh mục tiến sĩ