Ngày 28 tháng 02 LÊANĐÊ GIÁM MỤC THÀNH SÊVILLA (+ 992)