Ngày 27 tháng 02 THÁNH LÊANĐÊ GIÁM MỤC THÀNH SÊVILLA (kh. 523-603)