Ngày 15 tháng 03 THÁNH CLÊMENTÊ DÒNG CHÚA CỨU THẾ (1751)