Ngày 14 tháng 11 THÁNH GERTRUĐÊ, Đồng Trinh (1256-1301)