Ngày 12 tháng 8 THÁNH GIA-CÔ-BÊ ĐỖ MAI NĂM AN-TÔN NGUYỄN ĐÍCH VÀ MI-CA-E LÝ MỸ Linh Mục và Giáo Dân Tử Đạo