Ngày 11/2 Thánh Phao-lô Lê Văn Lộc. Linh Mục tử đạo – Thánh Lô-ren-sô Nguyễn Văn Hưởng . Linh mục tử đạo