Ngày 05 tháng 07 THÁNH AN-TÔN MA-RI-A GIA-CA-RI-A, Linh mục