“Mùa chay ăn rau”: Chúng ta hãy để các ý thức hệ ra ngoài đức tin