LỜI CHÚA THỨ TƯ TUẦN XXIX THƯỜNG NIÊN NĂM LẺ (23/10/2019) – (Lc 12, 39 – 48) – THÁNG MÂN CÔI KÍNH ĐỨC MẸ