LỜI CHÚA THỨ TƯ TUẦN XIV THƯỜNG NIÊN NĂM CHẴN (11/7/2018) – (Mt 10, 1-7)