LỜI CHÚA THỨ TƯ TUẦN IV THƯỜNG NIÊN NĂM LẺ 2021 (03/02/2021) – (Mc 6, 1-6) – ĐỨC GIÊSU VỀ THĂM QUÊ HƯƠNG NADARET