LỜI CHÚA THỨ TƯ TUẦN III THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 (27/01/2021) – (Mc 4, 1-20) – DỤ NGÔN NGƯỜI GIEO GIỐNG