LỜI CHÚA THỨ TƯ TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH 2019 (24/4/2019) – (Lc 24, 13-35)