LỜI CHÚA THỨ SÁU TUẦN XXXI THƯỜNG NIÊN NĂM CHẴN (09/11/2018) – (Ga 2, 13-22) – THÁNG CẦU CHO CÁC LINH HỒN