LỜI CHÚA THỨ SÁU TUẦN XXIII THƯỜNG NIÊN NĂM CHẴN (14/9/2018) – (Ga 3, 13-17) LỂ SUY TÔN THÁNH GIÁ – Lễ Kính