LỜI CHÚA THỨ SÁU TUẦN XIV THƯỜNG NIÊN NĂM CHẴN 2020 (10/7/2020) – (Mt 10, 16-23) Thánh Phêrô NGUYỄN KHẮC TỰ (Thầy Giảng) – Thánh Antôn NGUYỄN HỮU QUỲNH (NĂM) (Trùm họ). – Lễ nhớ.