LỜI CHÚA THỨ SÁU TUẦN XIV THƯỜNG NIÊN NĂM CHẴN (13/7/2018) – (Mt 10, 16-23)