LỜI CHÚA THỨ SÁU TUẦN V THƯỜNG NIÊN NĂM CHẴN (09/02/2018) – (Mc 7, 31-37)