LỜI CHÚA THỨ SÁU TUẦN I MÙA VỌNG NĂM B (08/12/2017) – (Lc 1, 26-38)