LỜI CHÚA THỨ SÁU SAU THỨ TƯ LỄ TRO (28/02/2020) – (Mt 9, 14 – 15) – MÙA CHAY THÁNH 2020